Bildiri

Fizik Derslerinin Okul Dışı Bilimsel Etkinlikler İle Desteklenmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN, Arife PARMAKSIZOĞLU

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı; 9. sınıf öğrencilerinin, fizik derslerinin, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenmesine ilişkin düşüncelerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın, öğrencilerin okul dışı bilimsel etkinliklere ilişkin görüşleri ve etkinlikler ile ilgili önerilerinin değerlendirilerek, fizik dersinin okul dışı etkinliklerle desteklenmesinin, öğrenciler üzerindeki etkisinin tartışılmasına katkıda bulunması ve konu ile ilgili yapılacak araştırmalara, kaynak olması beklenmektedir.

Bu amaçla, 2009-2010 Bahar Dönemi’nde Ankara ilindeki bir Anadolu lisesinde, 9. sınıfta öğrenim görmekte olan 58 öğrenci ile nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamında, enerji konusu okulda ele alındıktan sonra, Ankara’da bulunan Enerji Parkı’na bir gezi düzenlenmiştir. Gezi öncesinde öğrencilere, enerji eldesi ile ilgili bir animasyon izletilmiş ve enerji konusu ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Öğrencilerin bu soruları tartışmaları sağlanmıştır. Enerji Parkı’nda yapılan çalışmada, öğrencilere, 2 rehber, 1 öğretmen, 1 araştırmacı eşlik etmiştir. Verilerin elde edilmesinde, öğrencilere gezi sonrası, geziye ilişkin günlükler yazdırılmış, gezi öncesinde ve sonrasında öğrencilerin yaklaşık %20’ si ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, genel olarak değerlendirildiğinde; öğrencilerin enerji konusu ile ilgili merak ettiği ve anlayamadığı bazı noktaları anlamlandırmalarında, özellikle güncel konularla bağlantı kurmalarında, konuya olan ilgi ve motivasyonlarının arttırılmasında, konu ile ilgili yapılan okul dışı bilimsel etkinliklerin önemini ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul dışı bilimsel etkinlikler; Fizik eğitimi; Enerji

AYRINTILI BİLGİ

Ertaş, H., Şen A. İ. & Parmaksızoğlu, A. (2010). “Fizik Derslerinin Okul Dışı Bilimsel Etkinlikler İle Desteklenmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri”, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye.